Leksykon

Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych

Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu oznacza jego udostępnienie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela lub importera, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, w celu jego używania lub dystrybucji.

Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu – przepisy prawne

 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określone zostały w rozporządzeniu Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz ustawie o wyrobach budowlanych.

Zgodnie z ustawą prawo budowlane, wyroby wytworzone w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, można stosować jeżeli zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Kiedy wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o wyrobach budowlanych i art. 10 ustawy prawo budowlane, wyrób budowlany (wyrób) może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Oznacza to, że ma właściwości użytkowe umożliwiające spełnienie podstawowych wymagań w prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiekcie budowlanym, w którym ma być zastosowany w sposób trwały.

 

Dwa systemy wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Wyroby budowlane można wprowadzać do obrotu zgodnie z jednym z dwóch poniższych systemów:

 

System europejski wprowadzania materiałów budowlanych do obrotu,

System europejski wprowadzania materiałów budowlanych do obrotu, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, dotyczy wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z wydaną dla nich europejską oceną techniczną. Wyroby te mogą być wprowadzone do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem CPR nr 305/2011. Przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent ma obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych (DoP) i na tej podstawie oznakowania go CE.

 

System krajowy wprowadzania materiałów budowlanych do obrotu,

System krajowy wprowadzania materiałów budowlanych do obrotu, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych, dotyczy wyrobów budowlanych nieobjętych normą zharmonizowaną, dla których zakończył się okres koegzystencji lub dla których nie została wydana europejska ocena techniczna. Wyroby te mogą być wprowadzone do obrotu, jeżeli zostaną oznakowane przez producenta znakiem budowlanym, na podstawie sporządzonej przez niego krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

 

Wyrób budowlany może być tylko jeden raz wprowadzony do obrotu. Jeżeli zostanie zmieniona którakolwiek z informacji znajdujących się w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) lub krajowej deklaracji zgodności, to należy sporządzić nową DoP (ew. krajową deklarację właściwości użytkowych) i wprowadzić wyrób do obrotu jako nowy.

Wyrób jest wprowadzany do obrotu przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.

 

Udostępnienie na rynku wyrobu budowlanego - definicja

 

Udostępnianie na rynku oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Wyroby budowlane nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych lub europejskich dokumentów oceny) można udostępniać na rynku krajowym jeżeli zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim UE, EFTA lub w Turcji.

 

Dystrybutor udostępnia wyrób budowlany na rynku.

Producenci udostępniają swoje wyroby podczas ich każdorazowej sprzedaży i dostawy do odbiorcy (np. dystrybutora, wykonawcy, użytkownika końcowego).

 

Oddanie do użytku jest to zgodne z przeznaczeniem, użycie po raz pierwszy wyrobu, który nie został wprowadzony do obrotu, na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 


Definicje oraz zasady  wprowadzenia do obrotu, udostępniania na rynku, wycofania z obrotu i wycofania od użytkowników zostały podane w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), ustawie o systemie oceny zgodności oraz ustawie o wyrobach budowlanych.


 

Normy i przepisy budowlane