Leksykon

Właściwości odkształceniowe muru. Rozszerzalność pod wpływem wilgoci lub skurcz

Wartościami charakteryzującymi odkształcenia elementów murowych pod wpływem zmian wilgotnościowych jest rozszerzalność pod wpływem wzrostu wilgoci oraz skurcz pod wpływem wysychania.

Rozszerzalność pod wpływem wilgoci lub skurczu – przepisy normowe

 

Zgodnie z EN 1996-1-1 rozszerzalność pod wpływem wilgoci i skurcz powinny być określane na podstawie badań. Wyniki mogą pochodzić z badań dla danego przedsięwzięcia lub z bazy danych. W EN 1996-1-1 podano zakresy wartości rozszerzalność pod wpływem wilgoci i skurcz dla poszczególnych rodzajów elementów murowych. Wartości ujemne oznaczają skracanie (skurcz), a wartości dodatnie rozszerzanie (pęcznienie).

 

Zgodnie z EN 771 rozszerzalność pod wpływem wilgoci lub skurcz [mm/m] należy deklarować wówczas jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów.

 

W przypadku elementów murowych ceramicznych P (LD) (EN 771-1) rozszerzalność pod wpływem wilgoci (pęcznienie), jako stabilność wymiarów, należy deklarować zgodnie z EN 772-19, w przypadku gdy te elementy murowe przeznaczono do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym oraz dla elementów o poziomych drążeniach, które są przeznaczone do tynkowania i mają co najmniej jeden wymiar równy lub większy od 400 mm oraz grubość ścianek zewnętrznych mniejszą niż 12 mm.

 

Jeżeli elementy murowe z betonu kruszywowego (EN 771-3) są przeznaczone do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym (oraz jeżeli jest to istotne ze względu na zastosowanie), producent powinien deklarować rozszerzalność pod wpływem wilgoci (kurczliwość i rozszerzalność) elementów jako stabilność wymiarów.

 

Jeżeli elementy murowe z betonu komórkowego (EN 771-4) są przeznaczone do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym (oraz jeżeli jest to istotne ze względu na zastosowanie), producent powinien określić  skurcz zgodnie z EN 680 i deklarować  rozszerzalność/skurcz jako stabilność wymiarowa.

Jeżeli elementy murowe z kamienia sztucznego (EN 771-5) są przeznaczone do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym (oraz jeżeli jest to istotne ze względu na zastosowanie), producent powinien określić i deklarować rozszerzalność pod wpływem wilgoci (jako stabilność wymiarów) zgodnie z EN 772-14.

W EN 772-2 dla silikatowych elementów murowych nie ma wymagania deklarowania rozszerzalności pod wpływem wilgoci lub skurczu.

 

Skurcz lub rozszerzalności pod wpływem zmian wilgoci wybranych elementów murowych

Rodzaj elementów murowych

Skurcz lub rozszerzalności pod wpływem zmian wilgoci [mm/m]

wg EC 6 (EN 1996-1-1)

wg PN

wg DIN

Ceramiczne

- 0,2 do + 1,0

- 0,2

0,0

Silikatowe

- 0,4 do - 0,1

- 0,4

- 0,2

Beton kruszywowy i kamień sztuczny

- 0,6 do - 0,1

- 0,6

- 0,2

Beton na kruszywach lekkich

- 1,0 do - 0,2

- 1,0

- 0,5

Autoklawizowany beton komórkowy

- 0,4 do + 0,2

- 0,4

- 0,1

Kamień naturalny

magmowy

- 0,4 do + 0,7

 

 

osadowy

metamorficzny

 


 

Normy i przepisy budowlane