Leksykon

Właściwości odkształceniowe muru. Moduł sprężystości

Moduł sprężystości muru, E, (moduł odkształcalności liniowej, Moduł Younga) określa zależność względnego odkształcenia liniowego materiału ɛ od naprężeń σ.

E = σ / ɛ [N/mm2]

 

Doraźny, sieczny moduł sprężystości muru, E, należy określać na podstawie badań zgodnie z EN 1052-1. Wyniki pochodzić mogą z badań przeprowadzonych dla danego przedsięwzięcia lub z bazy danych. Przy braku wyników badań zgodnie z EN 1052-1, do obliczeń przyjmować można doraźny, sieczny moduł sprężystości muru:

 

E = KEfk

Zaleca się przyjmować KE = 1 000.

 

Zgodnie z załącznikiem krajowym do EN 1996-1-1 w przypadku braku wyników badań wykonanych zgodnie z PN-EN 1052-1, doraźny sieczny moduł sprężystości muru, E, przyjąć można:

  • dla murów wykonanych na zaprawie ƒm ≥ 5 MPa, z wyjątkiem murów z autoklawizowanego betonu komórkowego, E = 1 000 ƒk
  • dla murów z autoklawizowanego betonu komórkowego, niezależnie od rodzaju zaprawy, a także dla murów z innego rodzaju elementów murowych na zaprawie
    ƒm < 5 MPa, E = 600 ƒk.

 

Za wartość długotrwałego modułu sprężystości przyjmować należy wartość doraźnego, siecznego modułu sprężystości, zredukowaną z uwagi na efekt pełzania:

 

Elongterm = E / (1 + Φ)

 

gdzie:

Φ  -  końcowy współczynnik pełzania.

 


 

Normy i przepisy budowlane