Leksykon

Właściwości odkształceniowe muru. Moduł ścinania

Moduł ścinania (moduł odkształcenia postaciowego) G, pokazuje jakich odkształceń postaciowych  (kąt odkształcenia postaciowego  ϴ) dozna konstrukcja pod wpływem naprężenia stycznego o wartości τ.

G = τ / ϴ

 

Moduł ścinania dla murów, przy traktowaniu ich jako materiału liniowo-sprężystego i izotropowego  można przyjmować:

 

G = E / 2 (1 + ν)

 

Przyjmuje się że liczba Poissona, ν = 0,25

Wówczas:

G = 0,40 E. Taka wielkość modułu ścinania G podawana jest w EN 1996-1-1.

 

Moduł ścinania G maleje wraz ze wzrostem naprężenia stycznego. W przypadku konstrukcji silnie wytężonych posługiwanie się powyższą zależnością powoduje niedoszacowanie odkształceń konstrukcji murowej. W normie PN-B-03002:2007 przyjęto:

G = 0,20 E. W większości przypadków wartości modułów ścinania uzyskane z badań są bliższe wartościom obliczonym z tego wzoru.

 

Można przyjąć, że w analizach stanu granicznego nośności konstrukcji murowej powinno przyjmować się moduł ścinania G = 0,40 E. W przypadku konstrukcji ze ścianami murowanymi w których pojawiły się już rysy, przyjmuje się wartość modułu ścinania G = 0,20 E.

 


 

Normy i przepisy budowlane