Leksykon

Właściwość organów administracji budowlanej

Ustawa prawo budowlane ustala zadania i właściwość organów w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz w zakresie nadzoru budowlanego.

Administracja architektoniczno-budowlana

 

Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują:

 • starosta;
 • wojewoda;
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Nadzór budowlany

 

Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

 • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
 • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego;
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach.

 

Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

 

Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane;

 • współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań określonych w art. 5 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości;

 • nadzór nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu technicznego tych elektrowni.

 • kontrola uprawnień posiadanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

 

Zadania organów nadzoru budowlanego

 

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 

Organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do:

 • bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego, o pozwoleniach na budowę, odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
 • prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
 • prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach okresowych obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania w zakresie stanu technicznego w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

 

Więcej na temat organów nadzoru budowlanego pierwszej i drugiej instancji w artykule – Organy nadzoru budowlanego

W innym artykule opisujemy zadania i uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W kolejnym artykule podajemy informacje na temat organów administracji architektoniczno-budowlanej

 


ustawa prawo budowlane – art. 80,  81,  84,


 

Normy i przepisy budowlane