Leksykon

Wielkości akustyczne określające właściwości elementów budynku (przegród)

Wielkości określające właściwości akustyczne elementów stanowią część danych wejściowych umożliwiających określenie właściwości budynku.

Jakie właściwości opisują parametry akustyczne przegród w budynku?

 

Zgodnie z EN 12354-1 właściwości akustyczne elementów budynku (przegród) określone są następującymi wielkościami:

  • Izolacyjność akustyczna właściwa R,
  • Przyrost izolacyjności akustycznej właściwej ΔR,
  • Elementarna znormalizowana różnica poziomów dla elementu Dne,
  • Znormalizowana różnica poziomów w przypadku pośredniego przenoszenia dźwięków powietrznych Dn,s,
  • Boczna znormalizowana różnica poziomów Dn,f,
  • Wskaźnik redukcji drgań Kij,
  • Masa na jednostkę powierzchni [kg/m2],
  • Rodzaj elementu budynku,
  • Materiał elementu budynku,
  • Typ złącza elementu budynku z elementem sąsiednim.

 

Podstawowym źródłem danych akustycznych dotyczących poszczególnych elementów budynku są normowe pomiary laboratoryjne.
Można je także określać w inny sposób, na przykład na podstawie wyników pomiarów terenowych, w drodze teoretycznych obliczeń, szacowania na podstawie wyników badań i informacji dotyczących podobnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Informacje na ten temat podano w załącznikach. Wszystkie inne sposoby poza badaniami normowymi są obarczone błędem, którego oszacowanie wymaga wiedzy fachowej i doświadczenia. Należy wyraźnie wskazać źródło używanych danych.

 

W załącznikach do EN 12354-1 podano:
 

Załącznik B - Informacje dotyczące izolacyjności akustycznej właściwej elementów jednorodnych

Załącznik C - Informacje dotyczące strukturalnego czasu pogłosu elementów jednorodnych

Załącznik D - Informacje dotyczące przyrostu izolacyjności akustycznej właściwej i bocznej izolacyjności akustycznej

Załącznik E - Informacje na temat wskaźnika redukcji drgań dla spotykanych złączy

 


 

Normy i przepisy budowlane