Leksykon

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych - wymagania

Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości do 55 m i powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe, być zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciążliwości dla mieszkańców.

Urządzenie zsypowe zainstalowane w budynku powinno odpowiadać następującym warunkom:

 1. nie może być usytuowane bezpośrednio przy ścianach pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w odległości mniejszej niż 2 m od drzwi wejściowych do tych pomieszczeń;
 2. powinno być zabezpieczone przed zamarzaniem;
 3. komora wsypowa powinna być wydzielona pełnymi ścianami, spełniającymi wymagania odporności pożarowej, a także mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,8 m, umieszczone w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym;
 4. otwór wsypowy powinien mieć zamknięcie chroniące przed wydzielaniem się woni z rury zsypowej;
 5. rura zsypowa powinna mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 0,4 m;
 6. rura zsypowa powinna być prowadzona pionowo bez załamań oraz wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad dach, wyposażonym w filtr oraz wentylator wywiewny;
 7. rura zsypowa powinna być gładka wewnątrz, wykonana z materiałów trwałych, niepalnych, nienasiąkliwych i odpornych na niszczące oddziaływania chemiczne odpadów oraz uderzenia przy ich spadaniu.

 

Nad najwyżej położonym otworem wsypowym powinna znajdować się górna komora zsypu z urządzeniami do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia zsypowego.

 

Pod najniżej położonym otworem wsypowym powinna znajdować się dolna komora zsypu z pojemnikami do gromadzenia odpadów. Pojemność dolnej komory zsypu, warunki dojazdu i szerokość otworu drzwiowego do niej powinny umożliwiać stosowanie ruchomych pojemników na śmieci o wielkości używanej w danym rejonie oczyszczania.

 

Górna i dolna komora zsypu powinny mieć:

 1. ściany i posadzkę z materiału nienasiąkliwego, łatwo zmywalnego;
 2. urządzenia do spłukiwania zimną i ciepłą wodą;
 3. wpust kanalizacyjny;
 4. dopływ powietrza oraz niezależną wentylację wywiewną;
 5. wejścia bez progów, zamykane drzwiami pełnymi, otwieranymi na zewnątrz;
 6. elektryczną instalację oświetleniową.

 

Rozwiązania techniczne urządzeń zsypowych powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - § 128 - 131


 

Normy i przepisy budowlane