Leksykon

Weryfikacja audytu energetycznego i remontowego

Zasady weryfikowania audytu energetycznego i remontowego zostały opisane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

Weryfikacja audytu energetycznego

 

Weryfikacja audytu energetycznego polega na sprawdzeniu:

 1. kompletności dokumentów i prawidłowości kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zwanego dalej „rozporządzeniem dotyczącym audytów”;
 2. kompletności inwentaryzacji przedmiotu audytu;
 3. prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu audytu, o którym mowa w rozporządzeniu dotyczącym audytów;
 4. wskazanych rodzajów usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji;
 5. kompletności dokumentacji zawierającej sposób realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Weryfikator w oparciu o audyty energetyczne, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Weryfikacja audytu remontowego

 

Weryfikacja części audytu remontowego polega na sprawdzeniu:

 1. kompletności dokumentów i prawidłowości kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych;
 2. kompletności części audytu remontowego;
 3. prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu części audytu remontowego;
 4. prawidłowości kalkulacji wartości wskaźnika EK, przez który rozumie się wartość wskaźnika E, o którym mowa w ustawie, określającego roczne zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostkę powierzchni wyrażoną w kWh/(m2 ⋅ rok), obliczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ;
 5. zasadności rzeczowego zakresu prac wchodzących w skład wybranego wariantu przedsięwzięcia remontowego, niezbędnych do spełnienia warunku, o którym mowa w art. 7 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
 6. kompletności dokumentacji realizacji procedury wyboru wariantu przedsięwzięcia remontowego, przewidzianego do realizacji.

 

Weryfikator w oparciu o audyty remontowe, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu remontowego budynku, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji wybranego wariantu przedsięwzięcia remontowego.

 

Postępowanie weryfikacyjne

 

Postępowanie weryfikacyjne składa się z:

 1. etapu wstępnego;
 2. etapu właściwego;

 

Weryfikator w ramach etapu wstępnego, trwającego nie dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu energetycznego lub części audytu remontowego, dokonuje oceny jego kompletności zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym audytów;

W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonego do weryfikacji audytu energetycznego lub części audytu remontowego, weryfikator informuje, w formie pisemnej, inwestora o konieczności dokonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich dokonanie.

Weryfikator w ramach postępowania, sprawdza zgodność audytu energetycznego lub części audytu remontowego z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu dotyczącym audytów.

Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego weryfikator wystawia ocenę weryfikacyjną zawierającą stwierdzenie, że weryfikacja jest pozytywna albo negatywna.

Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego uzasadnienia.

W przypadku, gdy ocena weryfikacyjna budzi zastrzeżenia co do jej prawidłowości, Bank Gospodarstwa Krajowego może dokonać analizy weryfikacji audytu energetycznego lub części audytu remontowego sporządzonej przez podmiot, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego zlecił wykonanie tej weryfikacji.

 


Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów


 

Normy i przepisy budowlane