Leksykon

Użytkowanie lokali mieszkalnych

Lokal mieszkalny powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa;
2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego;
3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego przepisami;
4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się
    w tym lokalu.

Obowiązki właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych – instalacje gazowej i elektryczne

 

Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego powinien:

 1. być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń;
 2. zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

 

W czasie użytkowania instalacji i urządzeń w lokalu mieszkalnym należy:

 1. zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem;
 2. wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania;
 3. likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się;
 4. dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika;
 5. informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

 

Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu mieszkalnego powinien:

 1. być zgodny z założeniami projektu tej instalacji;
 2. eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych;
 3. zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu;
 4. zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

 

 

W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu mieszkalnego powinien:

 1. udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków;
 2. przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;
 3. zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu;
 4. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia;
 5. zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem;
 6. utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym;
 7. zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych;
 8. informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych;
 9. udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

 

 

Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

Instalacje i urządzenia gazowe po ich naprawie, przeróbce lub wymianie nie mogą być użytkowane bez poddania ich próbie szczelności.

 

Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym powinien:

 1. być zgodny z założeniami projektu tej instalacji;
 2. zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania;
 3. zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

 

 

W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym użytkownik lokalu powinien:

 1. udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela budynku oraz dostawcę energii elektrycznej;
 2. przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej;
 3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców – niezwłocznie informować właściciela budynku;
 4. utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu;
 5. utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu;
 6. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej – zaprzestać jej użytkowania podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia;
 7. zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem;
 8. informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej;
 9. udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

 

Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczna może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

 

Obowiązki właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych – przewody i kanały dymowe lub spalinowe

 

Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:

 1. być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów;
 2. uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności;
 3. zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu;
 4. zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, do których przylegają te przewody i kanały.

 

Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany:

 1. zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową;
 2. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia;
 3. systematycznie wykonywać czynności konserwacyjnej;
 4. informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych.

 

Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy poddać kontroli.

 

Wszelkie zmiany instalacji w lokalu mieszkalnym dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody właściciela budynku.

 

Obowiązki właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych – roboty remontowe

 

W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.

 

W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu mieszkalnym należy:

 1. zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich;
 2. stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska;
 3. stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu;
 4. ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.

 

Warunki użytkowania mieszkań w budynkach mieszkalnych uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 15 - 21


AKTUALIZACJA: czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane