Leksykon

Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.

Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.

 

Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi warunkami.

 

W okresie użytkowania kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych należy zapewniać:

 

  1. ich drożność oraz szczelność,
  2. realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje:
    1. mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
    2. uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
  3. nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
  4. realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
  5. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.

 

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 25 - 27


Normy i przepisy budowlane