Leksykon

Użytkowanie instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczenia wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku mieszkalnym, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.

Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego w zakresie użytkowania instalacji wodociągowej

 

W okresie użytkowania instalacji wodociągowej należy zapewniać:

  1. drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji;
  2. realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych;
  3. nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach;
  4. realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru;
  5. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji;
  6. utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urządzeń hydroforowych.

 

W przypadku, gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresowa ich legalizację.

 

Warunki użytkowania instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 31 - 33


 

Normy i przepisy budowlane