Leksykon

Użytkowanie instalacji piorunochronnej

Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku mieszkalnego.

Do obowiązków właściciela budynku mieszkalnego w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej należy:
 

  1. badanie tej instalacji w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia;
  2. zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych;
  3. zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian;
  4. zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy;
  5. w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środowiska lub mienia – przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 56,  57


 

Normy i przepisy budowlane