Leksykon

Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

Jakość ścieków odprowadzanych instalacją kanalizacyjną powinna odpowiadać wymaganiom określonym przepisami szczególnymi.

 

W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej należy zapewniać:

  1. ochronę przed wprowadzeniem do instalacji ścieków zawierających substancje, które mogą spowodować uszkodzenia instalacji i sieci kanalizacyjnej lub substancje wymagające neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji;
  2. ochronę przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji i pełną jej drożność;
  3. realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych;
  4. nadzór nad realizacja robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach;
  5. realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy;
  6. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 34 - 35


 

Normy i przepisy budowlane