Leksykon

Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

Główną próbę szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych

 

W przypadku:

 1. wykonania nowej instalacji gazowej,
 2. jej przebudowy lub remontu,
 3. wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy

 - należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.

 

Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.

 

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.

 

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

 

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:

 1. 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,
 2. 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.

 

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.

 

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

 

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

 

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę te należy przeprowadzić ponownie.

 

Odpowiedzialność właściciela budynku mieszkalnego za dobry stanu technicznego instalacji gazowej

 

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy:

 1. zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelności;
 2. zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacja zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach;
 3. w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części
 4. występowanie do dostawcy gazu w przypadku konieczności jej napełnienia gazem;
 5. zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy;
 6. w przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali – przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji;
 7. zawiadamianie dostawcy gazu w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w której umieszczono kurek główny gazowy.

 

Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku mieszkalnym powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

 

Warunki użytkowania instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 43 - 47


 

Normy i przepisy budowlane