Leksykon

Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.

W przypadku, gdy instalacja i urządzenia nie spełniają tych warunków należy określić przyczyny zakłóceń oraz podjąć działania usprawniające ich funkcjonowanie.

 

Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego w zakresie użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

 

W przypadku, gdy przyczyną zakłóceń są produkty korozji lub substancje pochodzące ze związków zawartych w wodzie instalacyjnej osadzone na wewnętrznych powierzchniach instalacji i urządzeń, przed podjęciem decyzji w sprawie usprawnienia ich funkcjonowania należy opracować ekspertyzę zawierającą analizę celowości i opłacalności oraz określenie sposobu usunięcia osadów.

 

W okresie użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania należy zapewniać:

  1. drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji;
  2. utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz właściwe warunki ich użytkowania;
  3. realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych;
  4. nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach;
  5. realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy;
  6. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji i urządzeń.

 

W przypadku, gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację lub wymianę.

 

W przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomiaru zużycia ciepła – należy niezwłocznie poinformować jednostkę prowadzącą rozliczenia kosztów ciepła.

 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu  wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

 

Warunki użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  - § 39 - 42


 

Normy i przepisy budowlane