Leksykon

Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

Warunki użytkowania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zasilanej gazem płynnym określono Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 Warunki użytkowania instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych zasilanej gazem płynnym:

 1. Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długość nieelastycznego przewodu z rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna być, po jej wymianie lub remoncie, poddana głównej próbie szczelności;
 2. Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długość przewodu nieelastycznego z rury stalowej nie przekracza 2,0 m, powinna być, po jej wymianie lub remoncie, poddana sprawdzeniu szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu;
 3. Sprawdzenie, o którym mowa w pkt. 2, powinno być wykonywane niezwłocznie po każdej wymianie butli gazowej oraz po wymianie przewodu, o którym mowa
  w pkt. 5;
 4. Sprawdzenie szczelności przy wymianie butli gazowej przeprowadza użytkownik instalacji, zgodnie z instrukcja otrzymaną od rozprowadzającego butle, lub przedstawiciela dostawcy gazu, w przypadku gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa o dostarczanie gazu w butlach;
 5. W przypadku stosowania przewodu elastycznego do połączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli, przewód taki powinien mieć oznaczoną graniczną datę użytkowania. Jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy.

 

W przypadku zasilania instalacji gazowej gazu płynnego z baterii butli:

 1. ilość butli w baterii nie może być większa niż 10 sztuk;
 2. na końcu przyłączeniowym każdej butli należy zamontować zawór – ogranicznik nadmiernego wypływu;
 3. baterię należy ustawiać przy ścianie nie posiadającej otworów do wysokości co najmniej 2 m; odległość baterii mierzona w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 2 m od krawędzi najbliższych otworów okiennych i drzwiowych oraz od studzienek kanalizacyjnych, otworów wentylacyjnych, urządzeń i instalacji elektrycznych, źródeł ciepła i materiałów łatwo palnych;
 4. butle należy ustawiać na podłożu gwarantującym stabilność, nie iskrzącym, niepalnym, zaworami do góry oraz zabezpieczyć je przed przewróceniem się;
 5. po każdej wymianie butli w baterii należy sprawdzić szczelność połączeń zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania tej baterii;
 6. miejsce ustawienia butli powinno być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 

Sprawdzenie po wymianie butli w baterii przeprowadza użytkownik instalacji gazu płynnego lub przedstawiciel dostawcy gazu, jeżeli wynika to z umowy o dostarczanie gazu płynnego.

 

Instalacja gazu płynnego zasilana ze zbiornika lub grupy zbiorników może być użytkowana, jeżeli:

 1. po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru technicznego;
 2. wykonano główną próbę szczelności przyłącza według zasad użytkowania instalacji i urządzeń gazowych;
 3. zbiornik został zarejestrowany we właściwym terenowo urzędzie dozoru technicznego

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 48 - 51


 

Normy i przepisy budowlane