Leksykon

Użytkowanie instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

Przegląd sprawności instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym – kto odpowiedzialny?

 

Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym.

 

Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.

 

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym nie może być użytkowana, jeżeli:

  1. nie dokonano prób końcowych i jej ostatecznego odbioru,
  2. nie zainstalowano urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

 

Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego w zakresie sprawności instalacji elektrycznej

 

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej należy:

  1. zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych;
  2. zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach;
  3. zapewnianie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy;
  4. w razie zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, dla środowiska lub mienia – przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego;
  5. odłączenie z użytkowania instalacji elektrycznej w lokalach, w których w wyniku kontroli stwierdzono występowanie zagrożeń, o których mowa w pkt 4.

 

Warunki użytkowania instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 52 - 55


 

Normy i przepisy budowlane