Leksykon

Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego w zakresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej

 

W okresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:

  1. drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji;
  2. utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali, określonej odrębnymi przepisami;
  3. realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych;
  4. nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach;
  5. realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru;
  6. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

 

W przypadku, gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

 

Warunki użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

Temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali mieszkalnych

 

Wymaganą temperaturę wody użytkowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.

Więcej szczegółowych informacji w artykule Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody – wymagania

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 28 - 30


AKTUALIZACJA; czerwiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane