Leksykon

Usytuowanie budowli rolniczych na działce – odległości, zabudowa i zagospodarowanie terenu

Usytuowanie budowli rolniczych i projekt zagospodarowania działki lub terenu powinny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dojścia i dojazdy do budowli rolniczych

 

Do budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych należy zapewnić dojścia i dojazdy przystosowane do sposobu ich użytkowania, oraz drogi pożarowe, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:

 • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2;
 • występują strefy zagrożenia wybuchem wewnątrz budowli.

 

Szerokość dojazdów do budowli rolniczych powinna wynosić co najmniej 3 m.

Ukształtowanie niwelety podłużnej i przekrojów poprzecznych dojazdów oraz dojść do budowli rolniczych powinny zapewniać spływ wód opadowych.

Stanowiska postojowe i dojazdy do budowli rolniczych powinny posiadać nawierzchnię utwardzoną, zapewniającą odpływ wód opadowych.

 

Urządzenia i budowle rolnicze do usuwania i przechowywania odchodów zwierzęcych

 

Do usuwania i przechowywania odchodów zwierzęcych powinny być zastosowane urządzenia i budowle rolnicze odpowiednie do systemów utrzymywania zwierząt.

Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć:

 • dno i ściany nieprzepuszczalne;
 • szczelne przykrycie, z wyłączeniem zbiorników na płynne odchody zwierzęce lub ich części znajdujących się pod budynkiem inwentarskim, stanowiących technologiczne wyposażenie budynku inwentarskiego;
 • wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy.

 

Zbiorniki na płynne produkty powstałe w wyniku procesu fermentacji towarzyszącej produkcji biogazu rolniczego, zwane dalej „zbiornikami na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej”, powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, a w przypadku gdy są to zamknięte zbiorniki na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, powinny być szczelnie przykryte oraz zaopatrzone w wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy.

 

Odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych, powinny wynosić co najmniej:

 • 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;
 • 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 5 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
 • 5 m od silosów na zboże i pasze;
 • 5 m od silosów na kiszonki.

 

Odległość otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej oraz płyt do składowania obornika powinna wynosić co najmniej:

 • 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;
 • 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych;
 • 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 5 m od silosów na zboże i pasze;
 • 10 m od silosów na kiszonki.

 

Dopuszcza się sytuowanie zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, a także płyt do składowania obornika w odległościach mniejszych niż 4 m od granicy działki sąsiedzkiej lub na granicy działek, w przypadku gdy będą przylegać do tego samego rodzaju budowli rolniczych na działce sąsiedniej.

 

Odległość od budowli rolniczych

 

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej:

 • 20 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich;
 • 20 m od budynków innych niż określone wyżej niepowiązanych technologicznie z instalacją służącą do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 5 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 15 m od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, będących elementem odrębnych instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od silosów na zboże i pasze;
 • 5 m od innych obiektów budowlanych niebędących budynkami.

 

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:

 • 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 • 8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych;
 • 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej.

 

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej:

 • 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach oraz budynkach;
 • 8 m od budynków innych niż określone wyżej;
 • 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej.

 

Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej:

 • 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;
 • 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych;
 • 8 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
 • 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 5 m od granicy działki sąsiedniej.

 

Silosy na kiszonki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.

 

Odległości myjni urządzeń ochrony roślin powinny wynosić co najmniej:

 • 30 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, silosów na kiszonki, magazynów pasz i ziarna oraz obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;
 • 5 m od granicy działki sąsiedniej.

 

Odległości pomiędzy budowlami rolniczymi a budowlami i budynkami związanymi z nimi technologicznie nie ogranicza się, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Nie ogranicza się odległości do działki sąsiedniej, jeżeli działka sąsiednia jest własnością inwestora lub jest on jej użytkownikiem wieczystym.

Budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy lub wydzielanie się substancji toksycznych, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio i wysokopiennej.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - §  4 - 12


 

Normy i przepisy budowlane