Leksykon

Ustawa prawo budowlane

Ustawa - Prawo budowlane jest w Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym projektowanie, budowę, nadzór, oddawanie do użytku, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych. Określa również zasady działania organów administracji publicznej w zakresie budownictwa.

W ustawie określono prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie (uprawnienia budowlane), odpowiedzialność karną i zawodową w budownictwie, postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (określenie w jakich przypadkach konieczne jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę, a w jakich wymagane jest zgłoszenie).

Określone zostały zasady postępowania w przypadku katastrofy budowlanej.

Ustawa reguluje zasady kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez organy nadzoru budowlanego.

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 89 poz. 414) była wielokrotnie nowelizowana.


 

Normy i przepisy budowlane