Leksykon

Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) CPR Nr 305/2011.

Ustawa jest zgodna z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011 i dostosowuje polski system prawny do tego rozporządzenia. Określa zasady dopuszczania do obrotu i oznakowania wszystkich wyrobów budowlanych, a szczególnie tych, których nie można wprowadzić do obrotu zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011 czyli nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

 


Normy i przepisy budowlane