Leksykon

Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.  Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Wykonywanie samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii

 

Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:

 • kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanymi na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
 • wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych, podlegających zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanych na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
 • wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
 • wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, w szczególności wytyczenie obiektów budowlanych w terenie wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.

 

Zakresy uprawnień zawodowych w geodezji

 

Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

 

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiadają wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;
 4. posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego;
 5. wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w pkt 3, 6 i 7, mogą uzyskać osoby, które:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiadają odpowiednio:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
   • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych – dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
   • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map – dla zakresu redakcja map,
   • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji – dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,
  • rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia;
  • posiadają średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne, 6 lat praktyki zawodowej i wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek osoby zainteresowanej.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnienie wymagań określonych Główny Geodeta Kraju wydaje osobie zainteresowanej świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i wpisuje ją do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji.

 


Rejestr osób posiadających uprawnienia geodezyjne

 

Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe.
 

W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia zawodowe:

 • numer kolejny wpisu;
 • nazwisko i imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • wykształcenie;
 • numer świadectwa;
 • zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania;
 • informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym datę wydania i oznaczenie orzeczenia oraz rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej;
 • informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.

   

Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania:

 • z naruszeniem przepisów prawa;
 • nie dochowując należytej staranności;
 • niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
   

Karami dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku;
 • odebranie uprawnień zawodowych.
   

Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe, może ubiegać się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.

 

Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:

 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa;
 • odebrania uprawnień zawodowych;
 • śmierci.
   

Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia albo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL lub innej udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

 


 ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 42 - 47


AKTUALIZACJA: lipiec 2023


 

Normy i przepisy budowlane