Leksykon

Upoważniony przedstawiciel - definicja

Upoważnionym przedstawicielem jest osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.

Powyższą definicję zamieszczono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. Bardzo podobna definicja jest w ustawie o systemie oceny zgodności z dn. 30 sierpnia 2002 r.: upoważniony przedstawiciel to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym upoważniona przez producenta na piśmie do działania w jego imieniu.

 

W przypadku wprowadzania do obrotu wyrobów oznakowanych CE (system europejski) producent nie ma obowiązku ustanowienia swojego przedstawiciela na terenie UE.

 

Zadania i obowiązki upoważnionego przedstawiciela wprowadzającego do obrotu wyroby budowlane

 

W rozporządzeniu CPR (art. 12) określone są zadania i obowiązki upoważnionego przedstawiciela:

  • Upoważniony przedstawiciel wykonuje zadania określone w pełnomocnictwie udzielonym przez producenta wyrobu budowlanego spoza UE i EFTA;
  • Pełnomocnictwo, w minimalnym zakresie, pozwala upoważnionemu przedstawicielowi na wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem wyrobu na rynku, w tym przechowywanie deklaracji właściwości użytkowych i dokumentacji technicznej przez 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu;
  • Pełnomocnictwo może obejmować wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego, ale w jego zakresie nie może być zawarte sporządzanie dokumentacji technicznej;
  • Upoważniony przedstawiciel powinien dostarczać właściwemu organowi krajowemu wszelkich informacji i dokumentacji, niezbędnych do wykazania zgodności danego wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w przepisach.

 

Jeżeli producent ma siedzibę poza UE lub państwami należącymi do EFTA lub Turcji, to w przypadku wprowadzania do obrotu wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym (system krajowy) ma on obowiązek ustanowienia swojego przedstawiciela na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (art. 2.6), pod pojęciem producent należy rozumieć także upoważnionego przedstawiciela.

Zakres pełnomocnictwa i wynikające z niego zadania i obowiązki upoważnionego przedstawiciela w przypadku wprowadzania do obrotu wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym są analogiczne do tych, jakie są określone w rozporządzeniu CPR (ustawa o wyrobach budowlanych, art. 10b).

 


  • rozporządzenie Parlamentu Europejski i Rady (UE) NR 305/2011  - art. 2.22 oraz 12
  • ustawa o wyrobach budowlanych - art. 2.6 oraz 10b
  • ustawa o systemie oceny zgodności - art. 5.5

 

Normy i przepisy budowlane