Leksykon

Udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych na stronie internetowej

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić deklaracje właściwości użytkowych (DoP) oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych (KDWU) na stronie internetowej, na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia 305/2011. Na żądanie odbiorcy - również ustne - podmiot gospodarczy ma obowiązek dostarczenia DoP lub KDWU w formie papierowej.

Podmioty gospodarcze mogą udostępnić kopie deklaracji właściwości użytkowych  (DoP) oraz krajowych deklaracji właściwości użytkowych (KDWU) na stronie internetowej, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
 

a) zapewnienie, aby zawartość DoP i KDWU nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;
b) zapewnienie takiego monitorowania i utrzymania strony internetowej, na której zostały udostępnione DoP i KDWU sporządzone dla wyrobów budowlanych, aby zarówno strona internetowa, jak i DoP oraz KDWU były stale dostępne dla odbiorców wyrobów budowlanych;
c) zapewnienie, aby DoP i KDWU były dostępne dla odbiorców wyrobów budowlanych nieodpłatnie, przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu;
d) przekazanie odbiorcom wyrobów budowlanych instrukcji dotyczących dostępu do strony internetowej oraz DoP i KDWU, sporządzonych dla takich wyrobów i dostępnych na tej stronie;
 

w przypadku KDWU producent jest zobowiązany wskazać w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym adres strony internetowej, na której KDWU jest udostępniona.

 


 

Normy i przepisy budowlane