Leksykon

Typ wyrobu budowlanego - definicja

Każdy wyrób budowlany powinien być określony i przypisany do typu wyrobu oraz opisany niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu. Definicja typu wyrobu budowlanego odnosi się również do zestawu wyrobów budowlanych.

Typ wyrobu budowlanego jest określony przez zbiór reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i dotyczy wyrobu wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym.

 

Typ wyrobu budowlanego określany jest na podstawie zasadniczych charakterystyk zawartych w odpowiedniej dla niego zharmonizowanej specyfikacji technicznej, przy uwzględnieniu jego deklarowanego zamierzonego zastosowania (lub zastosowań).

 

Producent ma obowiązek oznaczenia każdego produkowanego przez siebie typu wyrobu budowlanego, niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu, który jest umieszczany w punkcie 1 deklaracji właściwości użytkowych (DoP) wyrobu.

 

Każdy wyrób budowlany musi być opatrzony numerem typu, partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację. W zależności od rodzaju wyrobu informacja ta może być umieszczona na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym wyrobowi budowlanemu  (wraz ze znakiem CE). Ta informacja powinna umożliwić jednoznaczną identyfikację wyrobu budowlanego przez jego producenta.

 

Definicja typu wyrobu budowlanego została podana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR).

 


Normy i przepisy budowlane