Leksykon

Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który zobowiązany jest stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).  Jeżeli inwestor spełni określone wymagania powinien otrzymać decyzję w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 KPA).

Do tego terminu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy inwestora, albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się prawomocna, gdy żadna ze stron nie wniesie odwołania w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę:

  • w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo,
  • w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji,
  • w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji (obowiązuje od 19.09.2020r.)

organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (art. 35 ust. 6 ustawy prawo budowlane).

 

Nie dotyczy to pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Uwaga: Nie należy mylić tego terminu z terminem wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 


Obliczanie terminów administracyjnych (KPA)

 

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (KPA art.57.3)

Przykładowo:

  • dla wniosku złożonego 15 grudnia termin miesięczny na wydanie decyzji upływa 15 stycznia,
  • dla wniosku złożonego 31 marca termin miesięczny na wydanie decyzji upływa 30 kwietnia.

 

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (KPA art.57.4)

Przykładowo:

  • termin na wydanie decyzji upływa 30 kwietnia a w danym roku jest to niedziela, to termin wydania decyzji zostaje przesunięty na najbliższy dzień powszedni czyli 2 maja wtorek (ponieważ 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

 

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu (KPA art. 57.1)

Przykładowo:

  • odwołując się do powyższego przykładu 65 dniowy termin należy liczyć od następnego dnia po dniu złożenia wniosku czyli wniosek złożono 31 marca, termin rozpoczyna się 1 kwietnia i  upływa 4 czerwca – chyba że  4 czerwca jest dniem ustawowo wolny od pracy wtedy jest to najbliższy następny dzień powszedni.

 


  • ustawa prawo budowlane – art. 35.6
  • ustawa kodeks postępowania administracyjnego – art.35,  57

 

Normy i przepisy budowlane