Leksykon

Teren budowy - definicja

opis obrazka

Teren budowy to przestrzeń wskazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy (np. tymczasowe budynki administracyjne i socjalne, zaplecze techniczne z warsztatami, składy materiałów, drogi tymczasowe, tory dla żurawia itp.)

Teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osób nieuprawnionych oraz odpowiednio oznakowany - należy to do obowiązków kierownika budowy. W praktyce oznacza to konieczność ogrodzenia terenu budowy i umieszczenia tablic informacyjnych. Poza terenem budowy nie można prowadzić żadnych innych działań związanych z prowadzoną budową, w tym np: rozładunku i składowania materiałów budowlanych.

 

Więcej na temat zabezpieczenia terenu budowy piszemy w artykułach:

Zagospodarowanie terenu budowy

Oznakowanie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy


ustawa prawo budowlane - art. 3.10, art. 45a


Normy i przepisy budowlane