Leksykon
4hasła
 Materiały budowlane

Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie

Wytrzymałość charakterystyczną muru na ściskanie - fk określa się na podstawie wyników badań elementów próbnych. Badania należy przeprowadzać zgodnie z normą EN 1052-1. Wyniki badań stanowiące podstawę określenia wytrzymałości muru mogą pochodzić z badań przeprowadzonych dla określonego przedsięwzięcia lub być przyjęte z bazy danych.

 Materiały budowlane

Wytrzymałość - definicja

Wytrzymałość to cecha mechaniczna materiału odpowiadająca jego zdolności do przejmowania oddziaływań (sił, obciążeń, odkształceń) wywołujących w nim stan naprężenia.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1052-1:2000 (EN 1052-1:1998) Metody badań murów Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie

Norma podaje metodę określania wytrzymałości na ściskanie murów obciążonych równomiernie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny spoin wspornych.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 772-1 Metody badań elementów murowych Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie

Norma podaje metodę określania wytrzymałości na ściskanie elementów murowych zgodnych z normami EN 771.
Próbki należy przygotować zgodnie z zapisami norm PN-EN 772-1 oraz odpowiedniej części PN-EN 771, a następnie po umieszczeniu w maszynie wytrzymałościowej obciążać w sposób jednostajny do momentu zniszczenia.