Leksykon
2hasła
 Materiały budowlane

Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) są gromadzone dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych. Wykaz prowadzony i publikowany jest przez GUNB na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje w KWZWB wpisu takiego wyrobu budowlanego, który w wyniku kontroli u sprzedawcy, producenta lub importera, został objęty ostateczną decyzją zakazującą dalszego udostępniania tego wyrobu lub decyzją nakazującą wycofanie z obrotu tego wyrobu.  

 Budowlane ABC

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak również nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.