Leksykon
48haseł
 Materiały budowlane

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie

Wyrobem budowlanym wytwarzanym tradycyjnie, nazywanym również „regionalnym wyrobem budowlanym”, jest wyrób przeznaczony do lokalnego stosowania na określonym terenie oraz przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce.

 Materiały budowlane

Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych

Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu oznacza jego udostępnienie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela lub importera, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, w celu jego używania lub dystrybucji. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określone zostały w rozporządzeniu Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz ustawie o wyrobach budowlanych.

 Materiały budowlane

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Ocena i weryfikacja stałości właściwosci użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
System oceny i weryfikacji stałości własciwości użytkowych jest to katalog działań zarówno producenta jak i jednostki zewnetrznej oraz wydawanych na tej podstwie dokumentów.

 Materiały budowlane

Typ wyrobu budowlanego

Każdy wyrób budowlany powinien być określony i przypisany do typu wyrobu oraz opisany niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu. Typ wyrobu budowlanego jest określony przez zbiór reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i dotyczy wyrobu wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym. Definicja typu wyrobu budowlanego odnosi się również do zestawu wyrobów budowlanych.

 Materiały budowlane

Wyrób budowlany

Wyrób budowlany jest to każdy wyrób (bez względu na stopień przetworzenia) wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości (użytkowe) mają wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych z uwagi na spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

 Materiały budowlane

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
Zasadniczym charakterystykom wyrobu budowlanego przyporządkowane są właściwości użytkowe wyrobu budowlanego wyrażone jako poziom, klasa, wartość progowa lub w sposób opisowy.

 Materiały budowlane

Cykl życia wyrobu budowlanego

Cykl życia wyrobu budowlanego oznacza kolejne powiązane ze sobą etapy, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu.

 Materiały budowlane

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną

Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną (hEN) lub wydaną dla niego europejską oceną techniczną), może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011. Wprowadzane do obrotu wyroby budowlane muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych i być oznakowane znakiem CE wraz z towarzyszącymi temu oznakowaniu informacjami.

 Materiały budowlane

Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) CPR Nr 305/2011.

 Materiały budowlane

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu lub ich udostępnianie w systemie krajowym

Wyrób budowlany, nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.