Leksykon
17haseł
 Wymagania dla budynków

Obowiązki właścicieli lub zarządców budynków i terenów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

 Wymagania dla budynków

Warunki używania lub przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo

Przepisy prawa zabraniają przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

 Wymagania dla budynków

Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji ze strefy zagrożonej lub objętej pożarem

Właściciele, zarządcy obiektów budowlanych przeznaczonego do przebywania ludzi mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji poprzez m.in. zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz okresowe praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji całego obiektu.

 Wymagania dla budynków

Wymagania w stosunku do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

Wymagania w stosunku do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 Wymagania dla budynków

Obiekty, w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zawiera wykaz obiektów, w których wymagane jest zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych.  Określa rodzaje i sposób rozmieszczenia gaśnic.

 Wymagania dla budynków

Wymagania ochrony przeciwpożarowej w stosunku do instalacji i urządzeń technicznych

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

 Wymagania dla budynków

Warunki wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

 Wymagania dla budynków

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – zadania i obowiązki

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Należą do nich m.in. rzeczoznawcy do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa zasady uzyskania uprawnień i wykonywania zawodu rzeczoznawcy ppoż.

 Wymagania dla budynków

Urządzenia przeciwpożarowe - definicja

Urządzeniami przeciwpożarowymi są urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Wymagania przeciwpożarowe w stosunku do palenisk i instalacji określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.