Leksykon
21haseł
 Materiały budowlane

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki to cechy wyrobu budowlanego, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych, odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
Zasadniczym charakterystykom wyrobu budowlanego przyporządkowane są właściwości użytkowe wyrobu budowlanego wyrażone jako poziom, klasa, wartość progowa lub w sposób opisowy.

 Materiały budowlane

Oznakowanie CE wyrobów budowlanych

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych. Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Nr 305/2011 CPR i innym stosownym ustawodawstwie Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.

 Materiały budowlane

Wycofanie z obrotu i wycofanie od użytkowników wyrobów budowlanych

Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011:
-  Wycofanie z obrotu oznacza każdy środek (działanie), którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku wyrobu budowlanego w danym łańcuchu dostaw (i w jakiejkolwiek formie).
-  Wycofanie od użytkowników oznacza każdy środek (działanie), którego celem jest doprowadzenie do zwrotu wyrobu budowlanego, który został już udostępniony użytkownikowi końcowemu. W ustawie o wyrobach budowlanych przywołana została tylko definicja "wycofania z obrotu", w powołaniu na rozporządzenie 305/2011.

 Materiały budowlane

Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych

Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu oznacza jego udostępnienie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela lub importera, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, w celu jego używania lub dystrybucji. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określone zostały w rozporządzeniu Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz ustawie o wyrobach budowlanych.

 Materiały budowlane

Europejski dokument oceny i europejska ocena techniczna

Europejski dokument oceny - EDO (ang. European Assessment Document - EAD) to zharmonizowana specyfikacja techniczna, dokument opracowany i przyjęty przez organizację zrzeszającą JOT (Jednostki Oceny Technicznej), do celów wydawania europejskich ocen technicznych - EOT (ang. European Technical Assessment - ETA) dla wyrobów budowlanych nie objętych istniejącą normą zharmonizowaną lub nie objętych w pełni normą zharmonizowaną.
Europejska ocena techniczna (EOT) jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO).
EOT wydawana jest na wniosek producenta przez JOT i na jej podstawie, dla zgodnych z nią wyrobów budowlanych, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza na wyrobie oznakowanie CE.

 Materiały budowlane

Jednostka certyfikująca, certyfikacja i certyfikat zgodności

Jednostka certyfikująca jest to jednostka dokonująca certyfikacji, niezależna od producentów, ich upoważnionych przedstawicieli lub importerów.
Certyfikacja jest to działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami.
Certyfikat zgodności to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Akredytowane jednostki certyfikujące wydają krajowe certyfikaty zgodności.

 Materiały budowlane

Udostępnianie na rynku krajowym wyrobów wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim UE

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011 CPR), może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji.

 Materiały budowlane

Ustawa o wyrobach budowlanych

Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) CPR Nr 305/2011.

 Materiały budowlane

Aprobata techniczna

Aprobata techniczna (krajowa aprobata techniczna) jest specyfikacją techniczną wyrobu budowlanego zawierającą pozytywną ocenę techniczną jego przydatności do zamierzonego zastosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których przewiduje się stosowanie tego wyrobu.
Uwaga: od 1.01.2017 przestały być wydawane krajowe aprobaty techniczne i zostały zastąpione krajowymi ocenami technicznymi (KOT).
Krajowe aprobaty techniczne wydane przed 1.01.2017 mogą być stosowane do końca terminu ich ważności

 Materiały budowlane

Upoważniony przedstawiciel

Upoważnionym przedstawicielem jest osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.