Leksykon
7haseł
 Budowlane ABC

Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii

Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.  Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

 Budowlane ABC

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - uprawnienia budowlane

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

 Wymagania dla budynków

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – zadania i obowiązki

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Należą do nich m.in. rzeczoznawcy do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa zasady uzyskania uprawnień i wykonywania zawodu rzeczoznawcy.

 Budowlane ABC

Zarządca nieruchomości – zadania i obowiązki

Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.  Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością, zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

 Budowlane ABC

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – zadania i obowiązki

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

 Budowlane ABC

Rzeczoznawca majątkowy – zadania i obowiązki

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

 Budowlane ABC

Rzeczoznawca budowlany

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany osobie, która:
1. korzysta w pełni z praw publicznych;
2. posiada:
   a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
   b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
   c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
   d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
3. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.