Leksykon
3hasła
 Fazy życia obiektu budowlanego

Formalności związane z rozbiórką obiektu budowlanego

Rozbiórka jest szczególnym rodzajem robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Prawo budowlane nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wymaga zgłoszenia rozbiórki do właściwego organu.

 Budowlane ABC

Roboty budowlane

Przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 Fazy życia obiektu budowlanego

BHP przy robotach rozbiórkowych

Wymagania odnośnie bhp, jakie powinny być spełnione podczas wykonywania robót rozbiórkowych. określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych