Leksykon
8haseł
 Wymagania dla budynków

Klasy odporności pożarowej budynków

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa klasy odporności pożarowej budynków.

 Wymagania dla budynków

Klasy odporności ogniowej

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagane klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku. Wymagania uzależnione są od klas odporności pożarowej budynku i funkcji elementu.

 Wymagania dla budynków

Pasy międzykondygnacyjne - wymagania

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania dla pasów międzykondygnacyjnych będących istotnym elementem wpływającym na odporność pożarową budynku poprzez jego podział na strefy pożarowe.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie „E” odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.

 Wymagania dla budynków

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie, określonych wymagań/kryteriów (właściwości użytkowych), podczas normowego badania odporności ogniowej odwzorowującego standardowe warunki oddziaływania pożaru.  Miarą odporności ogniowej jest czas.

 Budynek i jego otoczenie

Ściany działowe - bezpieczeństwo pożarowe

Ściany działowe jako ściany oddzielające, wydzielają obszary użytkowe i mają podczas pożaru zapobiec, w ciągu określonego czasu, rozprzestrzenianiu się ognia pomiędzy tymi obszarami oraz są poddane oddziaływaniu ognia tylko z jednej strony. W ten sposób zapewnia się możliwość ewakuacji lub uratowania ludzi/ użytkowników oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

 Wymagania dla budynków

Uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Prawo nakłada obowiązek uzgodnienia niektórych projektów budowlanych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Listę obiektów budowlanych, których ten obowiązek dotyczy, dane które powinny zostać uzgodnione i sposób dokonywania uzgodnień zapisano w rozporządzeniu  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.