Leksykon
3hasła
 Budowlane ABC

Organy nadzoru budowlanego

Organy nadzoru budowlanego wykonują funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. Organem pierwszej instancji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; jest on organem właściwym w sprawach z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych organów.  Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 Budowlane ABC

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak również nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 Budowlane ABC

Właściwość organów administracji budowlanej

Ustawa prawo budowlane ustala zadania i właściwość organów w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz w zakresie nadzoru budowlanego.