Leksykon
2hasła
 Fazy życia obiektu budowlanego

Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Zgodnie z ustawą prawo budowlane jednym z uczestników procesu budowlanego jest kierownik budowy (kierownik robót). Na kierownika budowy prawo nakłada szereg obowiązków, od zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy poprzez zorganizowanie i kierowanie całą budową, prowadzenie dokumentacji, a w fazie końcowej zgłoszenie odbioru i przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

 Budowlane ABC

Uczestnicy procesu budowlanego

Zgodnie z ustawą prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót.