Leksykon
18haseł
 Wymagania dla budynków

Izolacyjność akustyczna właściwa R

Izolacyjność akustyczna właściwa R przegrody w budynku.

 Wymagania dla budynków

Znormalizowana różnica poziomów

Znormalizowana różnica poziomów Dn jest to różnica poziomów ciśnienia akustycznego uśrednionych w czasie i przestrzeni, występujących w dwóch pomieszczeniach w wyniku działania jednego lub kilku źródeł dźwięku w jednym z tych dwu pomieszczeń, sprowadzona do wartości pola powierzchni dźwiękochłonnej odniesienia w pomieszczeniu odbiorczym.

 Wymagania dla budynków

Wzorcowa różnica poziomów

Wzorcowa różnica poziomów DnT jest to różnica poziomów ciśnienia akustycznego uśrednionych w czasie i przestrzeni, występujących w dwóch pomieszczeniach w wyniku działania jednego lub kilku źródeł dźwięku w jednym z tych dwu pomieszczeń, sprowadzona do wartości odniesienia czasu pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym.

 Wymagania dla budynków

Wielkości akustyczne określające właściwości elementów budynku (przegród)

Wielkości określające właściwości akustyczne elementów stanowią część danych wejściowych umożliwiających określenie właściwości budynku.

Zgodnie z EN 12354-1 właściwości akustyczne elementów budynku (przegród) określone są następującymi wielkościami:

 • Izolacyjność akustyczna właściwa R,
 • Przyrost izolacyjności akustycznej właściwej ΔR,
 • Elementarna znormalizowana różnica poziomów dla elementu Dne,
 • Znormalizowana różnica poziomów w przypadku pośredniego przenoszenia dźwięków powietrznych Dn,s,
 • Boczna znormalizowana różnica poziomów Dn,f,
 • Wskaźnik redukcji drgań Kij,
 • Masa na jednostkę powierzchni [kg/m2],
 • Rodzaj elementu budynku,
 • Materiał elementu budynku,
 • Typ złącza elementu budynku z elementem sąsiednim.

 Wymagania dla budynków

Wielkości akustyczne określające właściwości budynku

Zgodnie z EN 12354-1 właściwości akustyczne budynku określone są następującymi wielkościami:

 • Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona R’,
 • Wzorcowa różnica poziomów Dn,T,
 • Znormalizowana różnica poziomów Dn,

Jako wartość podstawową przyjmuje się izolacyjność akustyczną właściwą przybliżoną R’.

 Wymagania dla budynków

Uśredniona różnica prędkości drgań w złączu

Uśredniona różnica prędkości drgań w złączu Dv,ij  [dB] jest to średnia różnica poziomów prędkości drgań przy transmisji z elementu i do elementu j oraz z elementu j do i

 Wymagania dla budynków

Przenoszenie pośrednie dźwięków w budynku

Przenoszenie pośrednie jest to przenoszenie dźwięku (energii akustycznej) z jednego pomieszczenia (tzw. nadawczego) do drugiego (tzw. odbiorczego) innymi drogami niż bezpośrednie.

 Wymagania dla budynków

Hałas - definicja

Hałas to dźwięk, który jest odbierany (subiektywnie) przez słuchającego jako dźwięk niepożądany. Ta ocena zależy od nastawienia psychicznego, rodzaju zajęcia  (przy wykonywaniu czynności wymagających dużej koncentracji nawet bardzo ciche dźwięki odbierane są jako hałas), czasu jako pory dnia (np. w nocy) czy też długotrwałości, przyczyn (obce dźwięki są częściej odbierane jako hałas).

Hałas jest to ważony poziom ciśnienia akustycznego mierzony w [dB]. Aby podczas pomiaru hałasu wskazywana wartość była w przybliżeniu proporcjonalna do subiektywnie odczuwanej głośności stosuje się filtry do niskich i wysokich częstotliwości.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

W normie określono kryteria oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz na urządzenia umieszczone w budynkach. W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-B-02170:1988. Została ona zastąpiona przez normę PN-B-02170:2016-12, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia należy stosować normę z 1988 roku.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

W normie określono dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych stałego wyposażenia instalacyjnego budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest norma PN-B-02151-02:1987. PKN opublikował poprawkę PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05, ale dotyczy ona wyłącznie zmiany tytułu normy.