Leksykon
2hasła
 Wymagania dla budynków

Drogi ewakuacyjne - wymagania

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”.

 Wymagania dla budynków

Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji ze strefy zagrożonej lub objętej pożarem

Właściciele, zarządcy obiektów budowlanych przeznaczonego do przebywania ludzi mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji poprzez m.in. zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz okresowe praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji całego obiektu.