Leksykon
81haseł
 Budynek i jego otoczenie

Rodzaje schodów

Schody są niezbędnym elementem konstrukcyjnym budynku o kilku kondygnacjach. Umożliwiają poprzez stopnie, dostosowane do długości kroku człowieka, komunikację między poziomami. Mogą być wykonane z różnych materiałów (drewna, żelbetu, stali), w różnych technologiach w zależności od konstrukcji budynku oraz miejsca dostępnego na ich wykonanie. 

 Budynek i jego otoczenie

Elementy pokrycia dachu - definicje

Każdy dach kształtują połacie dachowe, płaskie lub krzywoliniowe nachylone do poziomu. Połacie dachowe są ograniczone krawędziami. Uzupełnieniem dachu są urządzenia odpływu wody opadowej (rynny i rury spustowe).

 Budynek i jego otoczenie

Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń.

 Budynek i jego otoczenie

Kanały spalinowe

Kanały spalinowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach.

 Budynek i jego otoczenie

Kanały dymowe

Kanały dymowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach.

 Budynek i jego otoczenie

Przewody spalinowe

Przewody spalinowe to przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanałów spalinowych.

 Budynek i jego otoczenie

Przewody dymowe - definicja

Przewody dymowe to przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów dymowych.

 Budynek i jego otoczenie

Instalacja piorunochronna

Instalacja piorunochronna to zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej.

 Budynek i jego otoczenie

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna to układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparatura rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.

 Budynek i jego otoczenie

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego to zespół urządzeń, na który składa się bateria butli lub zbiornik albo grupa zbiorników z armaturą i osprzętem oraz przyłącze gazowe z kurkiem głównym gazowym.