Leksykon
18haseł
 Normy i przepisy budowlane

Okres koegzystencji

Okres koegzystencji (przejściowy) dla danej normy zharmonizowanej jest to okres w którym producenci wyrobów budowlanych oraz jednostki notyfikowane mogą dostosować się do nowych lub zmienionych wymagań wprowadzanych zapisami tej normy. Dla każdej nowej normy zharmonizowanej określa się początkową i końcową datę okresu koegzystencji (okresu przejściowego). Oznacza to okres, w którym można stosować albo nową normę zharmonizowaną, albo normę zastępowaną. Data końcowa okresu koegzystencji jest również datą wycofania wszystkich norm i przepisów (krajowych) sprzecznych z nową normą zharmonizowaną.

 Materiały budowlane

Producent wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Producentem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadzenia ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Importer wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Importerem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii (Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku w Unii wyroby budowlane pochodzące z krajów trzecich.

 

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Dystrybutor wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu - definicja

Dystrybutorem wyrobów budowlanych jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu na rynku.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Upoważniony przedstawiciel - definicja

Upoważnionym przedstawicielem jest osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

Wyrób budowlany - definicja

Wyrób budowlany jest to każdy wyrób (bez względu na stopień przetworzenia) wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości (użytkowe) mają wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych z uwagi na spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Tagi:CPR
 Materiały budowlane

CPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. (CPR - Construction Products Regulation) określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.

Tagi:CPR dyrektywa
 Materiały budowlane

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

Zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011 zharmonizowane specyfikacje techniczne oznaczają normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny.

Tagi:CPR