Leksykon
42hasła
 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Wymagania przeciwpożarowe w stosunku do palenisk i instalacji określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Wymagania dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Wymagania przeciwpożarowe dla garaży w zakresie odporności pożarowej, stref pożarowych, wyjść ewakuacyjnych, usytuowania garażu określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Normy i przepisy budowlane

Wykaz Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przywołanych w rozporządzeniu WT

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane zostały Polskie Normy. W poniższej tablicy zestawione zostały Polskie Normy przywołane w dziale VI. Bezpieczeństwo pożarowe

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia

PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia jest normą europejską wprowadzoną do zbioru norm krajowych bez jakichkolwiek zmian. W normie podana jest terminologia dotycząca zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków

Norma EN 13501-2  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej została opracowana do stosowania w ramach wymagania podstawowego bezpieczeństwo pożarowe. W normie określono procedurę klasyfikacji wyrobów budowlanych i elementów budynków na podstawie badań odporności ogniowej i dymoszczelności. Uwzględniono również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków

Norma EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień, została opracowana do stosowania w ramach wymagania podstawowego bezpieczeństwo pożarowe. Podano procedury klasyfikacyjne dotyczące wszystkich wyrobów budowlanych, również wbudowanych w elementy budowlane (rozpatrywanych w zastosowaniach końcowych), pod kątem reakcji na ogień. Podstawą klasyfikacji są metody badawcze. Wyroby budowlane zostały podzielone na trzy kategorie:
- wyroby budowlane, z wyjątkiem podłóg i liniowych wyrobów do izolacji cieplnej rur;
- podłogi;
- liniowe wyroby do izolacji cieplnej rur.

 Wymagania dla budynków

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie, określonych wymagań (właściwości użytkowych), podczas normowego badania odporności ogniowej odwzorowującego standardowe warunki oddziaływania pożaru.  Miarą odporności ogniowej jest czas.

 Materiały budowlane

Wyroby budowlane z określonymi przez Komisję Europejską klasami reakcji na ogień

Komisja Europejska wydaje decyzje na podstawie, których możliwe jest przyjmowanie i deklarowanie bez badań, klas reakcji na ogień dla określonych materiałów i wyrobów budowlanych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków i wymagań.

 Wymagania dla budynków

Właściwości ogniowe

Właściwości ogniowe to zachowanie się materiału lub elementu budowlanego w określonych warunkach ogniowych (poddanych zdefiniowanemu działaniu ognia). Właściwościami ogniowymi są odporność ogniowa i reakcja na ogień.

 Wymagania dla budynków

Obciążenie ogniowe i gęstość obciążenia ogniowego - definicje

Obciążenie ogniowe to ilość ciepła, które może być wydzielone w wyniku całkowitego spalania wszystkich palnych materiałów w danej przestrzeni, łącznie z okładzinami wszystkich ograniczających ją powierzchni. Obciążenie ogniowe wyraża się w dżulach.