Leksykon
44hasła
 Wymagania dla budynków

Podstawowe wymagania - Bezpieczeństwo pożarowe

Wymaganie nr 2. Bezpieczeństwo pożarowe jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo pożarowe - wymagania ogólne

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków lub ich części, wynikające z ich przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji, a także położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Wymagania dla budynków

Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne budynku

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje definicję takich określeń jak: nierozprzestrzeniające ognia, słabo  rozprzestrzeniające ogień oraz silnie rozprzestrzeniające ogień, odnośnie ścian zewnętrznych budynku.

 Wymagania dla budynków

Klasyfikacja budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe

Ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto podział budynków oraz ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe na kategorie. Kategorie, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, określono jako ZL (ZL I do ZL V), PM oraz IN.

 Wymagania dla budynków

Klasy odporności pożarowej budynków

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa klasy odporności pożarowej budynków.

 Wymagania dla budynków

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania odnośnie usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

 Wymagania dla budynków

Pożar, ogień i spalanie

Pożar jest to niekontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Ogień to kontrolowany w czasie i przestrzeni, samopodtrzymujący się proces spalania materiałów palnych w miejscu do tego przeznaczonym.

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe osiąga się poprzez stosowanie przepisów, norm i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie działań zapobiegawczych przed pożarem. Ten sposób zabezpieczenia z dużym prawdopodobieństwem ogranicza ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz ryzyko powstania strat materialnych.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia

PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia jest normą europejską wprowadzoną do zbioru norm krajowych bez jakichkolwiek zmian. W normie podana jest terminologia dotycząca zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków

Norma EN 13501-2  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej została opracowana do stosowania w ramach wymagania podstawowego bezpieczeństwo pożarowe. W normie określono procedurę klasyfikacji wyrobów budowlanych i elementów budynków na podstawie badań odporności ogniowej i dymoszczelności. Uwzględniono również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.