Leksykon
3hasła
 Wymagania dla budynków

Audytu efektywności energetycznej - zakres i sposób sporządzania

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocena ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

 Wymagania dla budynków

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

 Wymagania dla budynków

Weryfikacja audytu efektywności energetycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje wyrywkowej weryfikacji otrzymanych audytów efektywności energetycznej. Dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy weryfikacji uzyskanych oszczędności energii określa rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.