Leksykon
27haseł
 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-6 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach

W normie opisano model obliczeniowy służący do określenia całkowitego równoważnego pola powierzchni dźwiękochłonnej (chłonności akustycznej) lub czasu pogłosu zamkniętych przestrzeni w budynkach.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-4 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska

W normie opisano model obliczania poziomu mocy akustycznej wypromieniowanej przez przegrody zewnętrzne budynku, będącej wynikiem występowania dźwięków powietrznych wewnątrz budynku,

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-3 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz

W normie opisano model obliczeniowy pozwalający na określenie izolacyjności akustycznej lub różnicy poziomów ciśnienia akustycznego ściany zewnętrznej lub innej powierzchni zewnętrznej budynku.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-2 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami

W normie opisano modele obliczeniowe pozwalające na określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami w budynkach, przede wszystkim na podstawie danych pomiarowych charakteryzujących przenoszenie bezpośrednie lub boczne pośrednie dźwięku przez
elementy budowlane.

 Normy i przepisy budowlane

PN-EN 12354-1 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

Norma opisuje modele obliczeniowe pozwalające na określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami na podstawie danych pomiarowych charakteryzujących bezpośrednie przenoszenie dźwięku lub boczne przenoszenie pośrednie przez elementy budowlane.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02151-4 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

W normie określono wymagania odnośnie czasu pogłosu w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z uwagi na potrzebę ograniczenia hałasu pogłosowego w pomieszczeniach oraz ze względu na zapewnienie odpowiedniej słyszalności i zrozumiałości mowy, zapewniających możliwość właściwego użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

W normie określono metody oceny wpływu drgań przekazywanych na ludzi przebywających w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny oraz kryteria zapewnienia tym ludziom niezbędnego komfortu wibracyjnego. W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-B-02171:1988. Została ona zastąpiona przez normę PN-B-02171:2017-06, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia należy stosować normę z 1988 roku

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02156 Akustyka budowlana - Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

W normie podane są metody pomiaru i oceny poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

 Normy i przepisy budowlane

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych

Norma obejmuje wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropów oraz wymagania dotyczące maksymalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-B-02151-3:1999. Została ona zastąpiona przez normę PN-B-02151-3:2015-10, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia obowiazujące są wymagania zawarte w normie z 1999 roku.