Leksykon

Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi, a także powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt.

W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza żywego należy zapewnić:

 

  1. oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierząt,
  2. wymianę powietrza, wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt,
  3. utrzymanie właściwej temperatury,
  4. zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoża i zalegających odchodów zwierzęcych,
  5. odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych,
  6. wyposażenie w instalacje i urządzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń, oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi.

 

Dopuszcza się niewyposażenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego, użytkowanego okresowo, w instalacje i urządzenia elektryczne.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  -  § 109 - 112


 

Normy i przepisy budowlane