Leksykon

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Ocena i weryfikacja stałości właściwosci użytkowych wyrobów budowlanych wykonywana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w przepisach budowlanych.
Dla wyrobów budowlanych, dla których wydano zharmonizowane specyfikacje techniczne, odpowiednie systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych podane są w załączniku V do rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR).
W rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 podano krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, dotyczące wyrobów dla których nie wydano zharmonizowanej specyfikacji technicznej.
W specyfikacji technicznej powinien być podany system (lub systemy) według którego należy przeprowadzać ocenę i weryfikację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego tą specyfikacją.

Komisja Europejska ustala w drodze aktów delegowanych, który system lub które systemy mają zastosowanie do danego wyrobu budowlanego lub rodziny wyrobów budowlanych lub danej zasadniczej charakterystyki, uwzględniając w szczególności ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz wpływ na środowisko. Ustalony system (lub systemy) wskazywany jest w mandacie do przyjęcia normy zharmonizowanej oraz w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.

 

Porównanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Systemy europejskie

(wg rozporządzenia 305/2011 CPR) dotyczy wyrobów budowlanych,
dla których wydano zharmonizowane specyfikacje techniczne

Systemy krajowe

(wg rozporządzenia z 17 listopada 2016, wydanego na podstawie ustawy Prawo budowlane) dotyczy wyrobów budowalnych dla których nie wydano zharmonizowanych specyfikacji technicznych

Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana jest przez producenta na podstawie następujących danych:
System 1+  
 1. producent przeprowadza:
  • zakładową kontrolę produkcji;
  • dalsze badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań;
 2. jednostka notyfikowana certyfikująca wyrób wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie:
  • ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;
  • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
  • stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
  • kontrolnego badania próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
 1. producent określa typ wyrobu oraz prowadzi:
  • zakładową kontrolę produkcji;
  • badania próbek pobranych przez niego w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;
 2. jednostka akredytowana certyfikująca wyrób przeprowadza:
  • ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez tę jednostkę, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu;
  • wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
  • wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych;
  • kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
  • badania kontrolne próbek pobranych przez tę jednostkę w zakładzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.
System 1
 1. producent przeprowadza:
  • zakładową kontrolę produkcji;
  • dalsze badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań;
 2. jednostka notyfikowana certyfikująca wyrób wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie:
  • ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;
  • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
  • stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.
 1. producent określa typ wyrobu oraz prowadzi:
  • zakładową kontrolę produkcji;
  • badania próbek pobranych przez niego w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;
 2. jednostka akredytowana certyfikująca wyrób przeprowadza:
  • ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez tę jednostkę, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu;
  • wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
  • wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych;
  • kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
System 2+
 1. producent przeprowadza:
  • ustalenia typu wyrobu na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;
  • zakładową kontrolę produkcji;
  • badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań;
 2. jednostka notyfikowana certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie:
  • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
  • stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
 1. producent określa typ wyrobu oraz prowadzi:
  • ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez niego, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu;
  • zakładową kontrolę produkcji;
  • badania próbek pobranych przez niego w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;
 2. jednostka akredytowana certyfikująca przeprowadza:
  • wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
  • wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji;
  • kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
System 3
 1. producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji;
 2. notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.
 1. producent określa typ wyrobu oraz prowadzi zakładową kontrolę produkcji;
 2. akredytowane laboratorium badawcze dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.
System 4
 1. producent przeprowadza:
  • ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;
  • zakładową kontrolę produkcji;
 2. brak zadań dla jednostki notyfikowanej
 1. producent określa typ wyrobu oraz prowadzi:
  • ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu;
  • zakładową kontrolę produkcji;
 2. jednostka akredytowana nie uczestniczy w ocenie i weryfikacji właściwości wyrobu

Porównanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

W systemie europejskim (wg CPR) rozróżnia się następujące jednostki notyfikowane:

 1. jednostkę certyfikującą wyrób: rządowa lub pozarządowa jednostka notyfikowana, posiadająca niezbędne kompetencje do przeprowadzania leżącej w jej obowiązkach certyfikacji wyrobu zgodnie z określonymi zasadami procedury i zarządzania;
 2. jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji: jednostka notyfikowana, rządowa lub pozarządowa, posiadająca niezbędne kompetencje do przeprowadzania leżącej w jej obowiązkach certyfikacji zakładowej kontroli produkcji zgodnie z określonymi zasadami procedury i zarządzania;
 3. laboratorium badawcze: notyfikowane laboratorium, które mierzy, sprawdza, bada, kalibruje lub w inny sposób określa charakterystyki lub właściwości użytkowe materiałów lub wyrobów budowlanych.

 

W krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych uczestniczą jednostki certyfikujące oraz laboratoria badawcze akredytowane zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku niebędące akredytowanymi jednostkami własnymi producenta.

 


 

Normy i przepisy budowlane