Leksykon

Suterena - definicja

Suterena to kondygnacja budynku lub jego część zawierająca pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej takiego terenu, przylegającego do tej strony budynku.

Definicja sutereny zapisana została w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 3 pkt. 20.

 

Według definicji słownikowej suterena to część budynku znajdująca się pod parterem, częściowo poniżej poziomu ziemi, wykorzystywana np. na warsztaty lub tanie mieszkania.

 

Suterena, czy różni się od piwnicy?

Zgodnie z prawem budowlanym suterena różni się od piwnicy tym, że poziom podłogi w suterenie może znajdować się maksymalnie 0,9 m poniżej poziomu terenu, przylegającego do tej strony budynku, a ściana wyposażona jest w okno. Takich warunków nie musi spełniać piwnica.

 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3.20,


Normy i przepisy budowlane