Leksykon
25haseł
 Wymagania dla budynków

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych - wymagania

Wewnętrzne urządzenia zsypowe do usuwania odpadów i nieczystości stałych mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokości do 55 m i powinny odpowiadać wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe, być zabezpieczone pod względem akustycznym i nie powodować uciążliwości dla mieszkańców.

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo użytkowania - wymagania

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania, w szczególności przez uwzględnienie przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Wymagania dla budynków

Higiena i zdrowie - wymagania

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów tych budynków.

 Wymagania dla budynków

Ochrona czystości powietrza - wymagania

Prawo budowlane wymaga aby budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane były zaprojektowane i wykonane tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach sanitarnych oraz przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Wymagania dla budynków

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt określają przepisy prawne.