Leksykon
25haseł
 Wymagania dla budynków

Podstawowe wymagania - Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Wymaganie nr 6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

 Wymagania dla budynków

Podstawowe wymagania - Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Wymaganie nr 7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

 Wymagania dla budynków

Oświetlenie i nasłonecznienie – wymagania

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków wymaganych dla usytuowania budynku ze względu na zapewnienie naturalnego oświetlenia oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Wymagania dla budynków

Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym powinno spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz wymagania odnośnie możliwości przewietrzania mieszkania, wielkości i funkcjonalności pomieszczeń wewnątrz mieszkania, szerokości pomieszczeń.

 Wymagania dla budynków

Budynki i pomieszczenia – wymagania ogólne

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych.

 Wymagania dla budynków

Pomieszczenia higienicznosanitarne - wymagania

Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zawarte poniżej) a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej.

 Wymagania dla budynków

Urządzenia dźwigowe - wymagania

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej, liczbę i parametry techniczno-użytkowe dźwigów należy ustalać z uwzględnieniem przeznaczenia budynku, jego wysokości oraz liczby i rodzaju użytkowników.
 

 Wymagania dla budynków

Bezpieczeństwo konstrukcji - wymagania ogólne

Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
1) zniszczenia całości lub części budynku,
2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

 Wymagania dla budynków

Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną - wymagania

Budynek powinien być tak zaprojektowany i wykonany w taki sposób aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.

 Wymagania dla budynków

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze - wymagania

Wymagania dla pomieszczeń technicznych i gospodarczych odnośnie ich wymaganej wysokości, wysokości drzwi i przejść w takich pomieszczeniach, wymaganego wyposażenia pomieszczeń określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.